Управление

Национална стокова борса е регистрирана като акционерно дружество по реда на Търговския закон и е лицензирана като стокова борса по реда на Закона за стоковите борси и тържищата от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата с Удостоверение № 1 от 04.05.1998 год.

Съвет на директорите

Петър Ангелов

Димитър Банов

Миролюб Иванов

Любомир Чакъров

Александър Давчев

Борсов арбитраж

Към Национална стокова борса е създаден Борсов арбитраж от висококвалифицирани юристи с основни функции тълкуване на Борсовия правилник и разрешаване на спорове между борсовите членове и търговците по повод на сключени борсови сделки.

Списък на арбитрите към борсовия арбитраж:

Пантелей Семерджиев –Председател

Тел.: ++359 32/62 80 86,0988 39 44 14 E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2009 PCE

Национална Стокова Борса АД