Условия за членство

За акционери:

Представяне на заявление, придружено от регистрационна форма по образец, декларация по образец, копие от решението на съда за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние, копие от регистрацията по БУЛСТАТ, копие от данъчната регистрация. След представяне на изброените документи членството се получава с решение на Съвета на директорите.

За неакционери:

Представяне на документите, които се изискват за акционери, като освен това се заплаща и такса за членство, която е за 6 или 12 месеца. Процедурата за приемане на неакционери за членове на Национална стокова борса трае от 30 до 60 дни. Както и при акционерите, решението за приемане на членовете се взема от Съвета на директорите, съгласувано с Борсовия комитет. Търговци, които не са членове на борсата, могат да търгуват на нея само ако имат сключен договор с член на борсата. Съгласно Борсовия правилник технологията на търгуване включва следните моменти: сключване на договор с член на борсата (за търговците – нечленове); подаване на поръчка за сключване на борсова сделка към члена, респ. към брокера; внасяне на необходимата гаранция; оттъргуване на сделката от брокера по време на борсовата сесия; изпълнение на сделката; освобождаване на гаранцията.

Национална Стокова Борса АД