Нехранителни стоки

СТОКОВА ГРУПА "НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСНА МАСА, РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ, ТВЪРДИ ГОРИВА, ХИМИКАЛИ, САПУН, КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕКСТИЛНИ СУРОВИНИ И ИЗДЕЛИЯ, КОЖИ, СТЪКЛО, КОМПОНЕНТИ, БИЛКИ, СТЪКЛЕН АМБАЛАЖ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ЦИСТЕРНИ, РЕЗЕРВОАРИ, КОНТЕЙНЕРИ, ВАРЕЛИ, БИДОНИ, ЛАГЕРИ И ПРЕДАВКИ, КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ, КОТЛИ ЗА ОТПЛЕНИЕ И РАДИАТОРИ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛНА АРМАТУРА, ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА, ТРАНСФОРМАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН, УРЕДИ И АПАРАТИ ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ, КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА, КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ОФИС ТЕХНИКА, АРМАТУРА ЗА ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ, КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ.

Гр. Пловдив, бул. "България” № 4 Тел/факс.: ++359 32/62 80 86,0988 39 44 14,E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2009 PCE

Национална Стокова Борса АД